Home Company Profile Services News Contact Us  

News

1. รับสมัครพนักงานทำใบขนผ่านพิธีการขาออก 2 ตำแหน่ง ประจำสาขาที่สุวรรณภูมิ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ไม่จำกัด
อายุ(ปี) : 22 – 30
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
สามารถสื่อสารกับบุคคล ภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์
เรียนรู้เร็ว และชอบใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะอยู่เสมอ
มีความขยัน ซื่อสัตย์

เอกสารประกอบการสมัครงาน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด. 9 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน1ใบ
หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สวัสดิการพนักงาน

ติดต่อ email address:nutcha@leoaircargo.com
tel. 026237417-9


2. รับสมัครพนักงาน แผนก ลูกค้าสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ประจำในเมือง

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ไม่จำกัด
อายุ(ปี) : 22 – 30
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Words, Excel , PowerPoint, INTERNET และรับส่ง E-MAIL
มีความขยันอดทนสูง, ซื่อสัตย์,
สามารถควบคุมอารมณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
ความสามารถในการสื่อสารที่ละเอียดรอบคอบ ข้อมูลต้องถูกต้องครบถ้วน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นอยู่ในระดับใช้ได้ดี
หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการ E-BOOKING
ผ่านสายการบินที่เปิดให้บริการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัครงาน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด. 9 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน1ใบ
หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
สวัสดิการพนักงาน

ติดต่อ email address:nutcha@leoaircargo.com
tel. 026237417-9